תקנון

 1. הגדרת תלמיד – כתלמיד English Coach (“החברה”) ייחשב מי שקיבל אישור על רישומו לקורס ממבחר הקורסים שמציעה החברה והסדיר את שכר הלימוד כנדרש וטרם סיים את חובות הקורס לפי אישור החברה.
 2. התנהגות תלמידים – English Coach פועלת ליצירת סביבת לימודים נעימה ואפקטיבית, רק בעזרתכם התלמידים ניתן לקיים סביבה זו. כדי להשיג מטרה זו, אבקשכם לפעול לפי מספר כללים.
 • לבוש – אנא הגיעו למרכזי ההדרכה ולשיעורי English Coach בלבוש הולם ומכבד.
 • הטרדה מינית – ביום 20 לספטמבר 1998, נכנס לתקפו החוק למניעת הטרדה מינית. מטרת החוק היא לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים. בחוק נקבע כי הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני, הם מעשים אסורים. בנוסף להיותם עילה לתביעה אזרחית מכח החוק, הם גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין. החוק חל על כולנו ואנו דורשים מכל עובד ותלמיד לפעול על פי החוק ועל פי רוחו. חלק מאמצעים אלה הם פרסום תקנון שנוסחו נקבע בחוק והנועד להבהיר את עיקר הוראות החוק ותקנותיו, מינוי אחראי/ת לטיפול בתלונות, נקיטת פעולות הסברה והמצאת עותקי החוק ותקנותיו לכל תלמיד המעוניין בכך. האחראי ב English Coach הנו המנהל בפועל
 • כללי התנהגות בשיעור לימוד מרחוק – שעורים במסגרת הקורס ניתנים באמצעות טכנולוגית לימוד מרחוק מהווים חלק בלתי נפרד מתוכנית הקורס. בנוסף לנאמר בתקנון זה, טכניקת לימוד מרחוק מחייבת את התלמיד לנהוג על פי הכללים הבאים:
  • ההשתתפות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, כולל הרשאות השתתפות.
  • האחריות להתחברות, להשתתפות ללימוד חלה על התלמיד.
  • שמירה על כללי התנהגות נאותים במהלך השידור, לרבות שימוש בצ’ט לצורכי למידה.
   1. שימוש באתר וזכויות יוצרים.
    • אין לבצע כל שינוי בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו.
    • למעט וככל שנאמר אחרת במפורש בתקנון, כל התכנים, העיצוב והתצוגה (“התכנים”), מהווים קניין רוחני של English Coach או של צדדים שלישיים ומוגנים על-פי חוק וכל שימוש בלתי מורשה בתכנים או בכל חלק מהם עלול להוות עבירה על החוק. סימני מסחר ושמות חברות או מוצרים הנזכרים באתר שייכים לבעליהם. אין בשימוש באתר בכדי להקנות לך זכויות בקניין רוחני של English Coach או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר.
    • English Coach שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
    • אין לשנות, להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, לבצע, ליצור נגזרת או תוצר מכל סוג שהוא, להציג בפומבי, למסור ו/או לנצל למטרה מסחרית או ציבורית מכל סוג שהוא בתכנים ו/או בשמה של English Coach או של צדדים שלישיים שבבעלותם כל חלק שהוא מהתכנים ו/או בסימניהם המסחריים, ואין להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כאמור; בשום מקרה, אין לבצע הפעולות כאמור לעיל ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אלא בהסכמה, מראש ובכתב, של English Coach. מובהר כי English Coach אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של English Coach או של צדדים שלישיים כאמור.
    • אינך ראשי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור English Coach מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור ולהוראות הדין.
    • הפרת תנאי מתנאים אלה מפקיעה את הרשאתך לשימוש באתר באופן אוטומטי ותהא מחויב בהשמדתם המידית של התכנים המצויים בחזקתך ואשר בהם עשית שימוש אסור כאמור.

    

   1. ביטול הרשמה לקורס והקפאת לימודים – אנו שואפים לתת לכל לומד את חווית הלימוד המיטבית ואת הערך הגבוה ביותר, נשמח לסייע לכם בתכנון ולעמוד לשירותכם. מכיוון שהלימוד נעשה בקבוצות קטנות ובמגבלת מספר משתתפים, ביטול או דחיית השתתפות ללא התראה ותיאום נושאות בחובן עלויות. על מנת שנוכל לתת לכם את השירות הטוב ביותר אנא ידעו אותנו בכל שינוי מוקדם ככל שניתן.
    • ביטול הרשמה לקורס יותר מ-14 לפני פתיחתו – מועמד אשר נרשם לקורס ומבקש לבטל הרשמתו, יודיע על כך עד 14 ימי עבודה לפחות (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד פתיחת הקורס. המכללה ממליצה ומבקשת כי הודעת הביטול תוגש בכתב לדוא”[email protected] . בעת מסירת הודעת הביטול יש למסור את שם התלמיד, מספר תעודת הזהות ואת המועד בו חתם על הסכם ההתקשרות. מועמד אשר ביטל את הרשמתו לקורס במסגרת לוחות הזמנים הנ”ל, יהיה זכאי להחזר תשלום שכר הלימוד עבור הקורס, בקיזוז דמי טיפול בסך 5% ממחיר הקורס או בסך 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. תנאים אלו מותאמים להוראותיהן של תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התש”ע-2010. למען הסר ספק מועד פתיחת הקורס הינו היום בו נערך השיעור הראשון ללימודים בקורס, לרבות- שיעור הכנה או שיעור מבוא או מפגש הכרות, בין השתתף התלמיד במפגש ובין אם לא.
    • ביטול הרשמה בסמוך לפתיחת הקורס – נרשם המבקש לבטל את השתתפותו בקורס בסמוך לפתיחתו (0 עד 14 יום ממועד פתיחתו) מוזמן לפנות בנושא למשרדי English Coach. במקרים כאלו תהיה רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור גבוה יותר, בהתאם למועד הביטול ועלות ההשתתפות.
    • הקפאת רישום לפני תחילת הקורס – תלמיד שנרשם ומסיבות שאינן תלויות ב English Coach בוחר “להקפיא” את הקורס רשאי לעשות זאת בתנאים הבאים:
     • התלמיד קיבל אישור בכתב ממשרדי English Coach.
     • התלמיד יודע כי חזרה לקורס תלויה בתיאום מול English Coach וכי במידה ועלות הקורס גדלה בין יום העסקה ליום המימוש ייתכן ויידרש להשלמת תשלום.
    • הקפאת רישום במהלך קורס – אנו ב English Coach ערוכים לסייע לתלמידים גם באירועים חריגים. במידה ונדרשת הקפאת לימודים לאחר תחילת הקורס הנכם מוזמנים ליצור קשר עם נציג English Coach שיסייע לכם למצוא פתרון אישי.
   2. החזר כספי בעת ביטול ו/או הפסקת השתתפות בקורס לאחר תחילתו.
    • ניתן לבטל רישום לקורס אחרי המפגש החמישי תמורת העלות היחסית של המפגשים בהם השתתף הנרשם.
    • העלות היחסית של כל שיעור לצרכי ההחזר בסעיף קודם תקבע ע”פ מחיר המחירון של הקורס כמופיע באתר החברה. הנחות או מבצעים באם היו לא יכללו בתחשיב.
    • לא ניתן לבטל רישום החל ממועד המפגש החמישי.
    • מניין המפגשים נספר בהתאם לתאריך קיום כל מפגש, בין אם השתתף הנרשם או שלא.
   3. בשל משבר הקורונה, The English Coach רשאי לדחות את תחילת הקורס עד שבועיים או שיש מינימום מספר של משתתפים.

    

   1. קורסי Executive.
    1. קורסי Executive הנם קורסים מקצועיים המתקיימים בתצורת מפגשים “אחד על אחד” או בקבוצות קטנות. ייחודיות הקורסים היא התאמת מהלך הקורס ללומדים, על פני לימוד מבוסס סילבוס קבוע.
    2. שינוי/ביטול מועד מפגש שנקבע ייעשה לפחות שני ימי עסקים לפני המועד שנקבע.
    3. שינוי/ביטול בפרק זמן קצר משני ימי עסקים יגרור חיוב מלא או חלקי בגין המפגש.

  בכבוד רב,
  The English Coach